VIEŠBUTIS +370 656 86939
RESTORANAS +370 685 10980
Meniu
Tikrinti užimtumą
lt

Pirkimo taisykles

ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS WWW.PUSUPAUNKSNEJE.LT PASLAUGŲ UŽSAKYMO TVARKA IR TAISYKLĖS

  1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios elektroninės parduotuvės www.pusupaunksneje.lt paslaugų užsakymo tvarka ir taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato bendrąsias naudojimosi UAB „Pušų paunksnėje“ elektroninės rezervavimo sistemos www.pusupaunksneje.lt (toliau – elektroninė parduotuvė) sąlygas. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka elektroninėje parduotuvėje siūlomas paslaugas (atlieka rezervacijas) ar bet kaip kitaip naudojasi elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

1.2. Santykiai, kurių nereglamentuoja šios Taisyklės arba reglamentuoja juos tik iš dalies, reguliuojami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

1.3. Elektroninėje parduotuvėje paslaugų rezervavimą ir prekybą organizuoja, vykdo ir su ja susijusias paslaugas Pirkėjui teikia UAB „Pušų paunksnėje“, buveinės adresas: S. Dariaus ir S. Girėno g. 23, Palanga, juridinio asmens kodas 152608147 (toliau – „Pardavėjas“). Elektroninėje parduotuvėje parduodami Pardavėjo teikiamos paslaugos (atliekamos rezervacijos) arba dovanų kuponai paslaugoms įsigyti.

1.4. Pirkėju šiose Taisyklėse yra bet kuris asmuo, perkantis elektroninėje parduotuvėje ar besinaudojantis kitomis elektroninės parduotuvės paslaugomis (toliau – „Pirkėjas“). Naudotis elektronine parduotuve ir joje pirkti (atlikti rezervacijas) turi teisę (a) veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni nei 18 metų, ir (b) juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus, užsiregistravę elektroninėje parduotuvėje Taisyklėse nustatyta tvarka.

1.5. Pateikdamas užsakymą ir (ar) atlikdamas rezervaciją Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti elektroninėje parduotuvėje.

1.6. Kartu su Pirkėjo pateiktu užsakymu ir (ar) atlikta rezervacija šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia elektroninėje parduotuvėje užsakymą ir (ar) atlieka rezervaciją, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Pardavėjas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas ir (ar) rezervacija yra sėkmingai atlikta.

1.7. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti užsakymo ir (ar) atlikti rezervacijos elektroninėje parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis neturėtų užsakyti paslaugų ir (ar) atlikti rezervacijos elektroninėje parduotuvėje. Pirkėjui užsisakius ir (ar) atlikus rezervaciją elektroninėje parduotuvėje laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Taisyklėmis.

1.8. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant ir (ar) atliekant rezervacijas elektroninėje parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo ir (ar) rezervacijos atlikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo ir (ar) rezervacijos atlikimo metu.

1.9. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.10. Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi elektroninės parduotuvės paslaugomis, jeigu Pirkėjas elektronine parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti elektroninės parduotuvės ar Pardavėjo vykdomų užsakymų (atliekamų rezervacijų), darbo stabilumui ir (arba) saugumui.

1.11. Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Įvykus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę sustabdyti sutarties įvykdymą iki nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išnykimo, pranešant Pirkėjui apie užsakymo ir (ar) rezervacijos vykdymo sustabdymą. Jeigu Pirkėjui nebeaktualus vėlesnis sutarties įvykdymas, tuomet Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties apie tai pranešdamas Pardavėjui. Pardavėjui sustabdžius veiklą, bet esant galimybei įvykdyti patvirtintus užsakymus ir (ar) rezervacijas, visos teisės ir pareigos numatytos šiose taisyklėse ar taikomuose teisės aktuose, susijusios su jau įvykdytais arba vykdomais užsakymais ir (ar) rezervacijomis, išlieka galioti.

1.12. Pardavėjui priklauso ar Pardavėjo vardu licencijuotos visos autorinės teisės, teisės į duomenų bazes, prekių ženklus ir kitos intelektinės nuosavybės teisės į visą elektroninės parduotuvės medžiagą bei joje publikuojamą informaciją (Intelektinės nuosavybės objektai). Pirkėjai gali atsisiųsti ir atsispausdinti elektroninės parduotuvės Intelektinės nuosavybės objektų kopijas tik dėl informacijos, taip pat asmeniniais nekomerciniais tikslais. Atsisiųsdami ir atsispausdindami elektroninės parduotuvės Intelektinės nuosavybės objektų kopijas, Pirkėjai privalo išsaugoti į originalią medžiagą įdėtas nuorodas apie autorių teises arba kitus pranešimus apie intelektinę nuosavybę. Draudžiama be Pardavėjo sutikimo komerciniais ar verslo tikslais kopijuoti arba pritaikyti elektroninės parduotuvės Intelektinės nuosavybės objektus, kodus, kurti archyvą ar duomenų bazę, kuri visiškai ar dalinai atitiktų Intelektinės nuosavybės objektus. Be išankstinio raštiško leidimo draudžiama naudoti Pardavėjo pavadinimą, taip pat ir platinti informaciją bei reklamuoti elektroninę parduotuvę.

 

  1. Prisijungimas prie elektroninės parduotuvė ir asmens duomenų tvarkymas

2.1. Pirkėjas yra atsakingas, kad jo pateikti duomenys elektroninėje parduotuvėje būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

2.2. Norėdamas pateikti užsakymą ir (ar) atlikti rezervaciją elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas turi sutikti su Taisyklėmis bei patvirtinti, kad jo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi tokia apimtimi, kiek reikia užsakymo ir (ar) rezervacijos įvykdymui.

2.3. Pirkėjai pateikti užsakymą ir (ar) atlikti rezervaciją gali prisijungę prie elektroninės parduotuvės bei nurodę tokią informaciją: fizinio asmens vardą ir pavardę, adresą, kontaktinį telefono numerį, el. pašto adresą.

2.4. Pirkėjo duomenys įvedami tik užsakymo ir (ar) rezervacijos patvirtinimo tikslu. Pirkėjo paskyra elektroninėje parduotuvėje nesukuriama ir duomenys apie ankstesnius užsakymus ir (ar) rezervacijas nekaupiami.

2.5. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi pagal Privatumo politiką. Jei Pirkėjas naudojasi elektroninės parduotuvės paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su Pirkėjo asmens duomenų tvarkymu ir patvirtina, kad visa pateikta informacija ir asmens duomenys yra teisingi ir atitinka tikrovę.

2.6. Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, vykdant paslaugų pardavimą ir (ar) patvirtinant rezervaciją, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis elektroninės parduotuvės paslaugomis.

2.7. Pardavėjas įsipareigoja laikytis konfidencialumo, taip pat garantuoja asmens duomenų saugumą ir jų tvarkymą pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatytus reikalavimus. Tretiesiems asmenims informacija gali būti teikiama tik, kai tai reikalinga, siekiant įvykdyti pirkimo-pardavimo sutartį ar kitais atvejais, kai toks atskleidimas galimas ar yra reikalingas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatytus reikalavimus.

 

  1. Paslaugų užsakymas ir (ar) rezervacijų atlikimas, apmokėjimo tvarka ir terminai

3.1. Norėdamas užsisakyti paslaugas ir (ar) atlikti rezervacijas iš elektroninės parduotuvės, Pirkėjas turi išsirinkti pageidaujamą paslaugą ir spausti mygtuką „Užsakyti“ bei nurodyti Pirkėjo duomenis (vardą, pavardę, adresą, kontaktinį telefono numerį, elektroninio pašto adresą). Privalomi nurodyti duomenys yra būtini Pardavėjui, kad galėtų tinkamai vykdyti Pirkėjo užsakymą ir (ar) patvirtinti rezervaciją. Nepateikęs privalomų nurodyti duomenų, Pirkėjas negalės užsisakyti paslaugų ir (ar) atlikti rezervaciją. Prieš patvirtinant užsakymą ir (ar) rezervaciją Pirkėjas turi įsitikinti, kad pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka jo pageidavimus.

3.2. Pirkėjui suteikiama galimybė rinktis siūlomus paslaugų paketus (pagal tą dieną galiojančius pasiūlymus, į paslaugų paketą gali įeiti nakvynės, maitinimo bei atskiros sveikatinimo paslaugos) arba standartines nakvynės, kurios yra pateiktos rezervavimo lentelėje, su nuoroda apie galimą datos pasirinkimą, pagal rezervavimo dieną galiojančias kainas.

3.3. Susipažinęs su paslaugų paketo sudėtimi ir kaina Pirkėjas gali pasirinkti pageidaujamą laisvą rezervacijos datą pasirinktam kambariui bei papildomas sąlygas arba paslaugų paketą.

3.4. Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš išankstinio apmokėjimo ir atšaukimo sąlygų, nurodytų šių Taisyklių 5 skyriuje – „Daily rate“, „Deposit rate“, „Non-refundable“.

3.5. Pateikdamas užsakymą ir (ar) atlikdamas rezervaciją, Pirkėjas papildomai gali pateikti savo pastabas/pageidavimus dėl pateikto užsakymo ir (ar) rezervacijos.

3.6. Paslaugų kainos elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais su PVM. Į nurodytas kainas nėra įskaičiuotas Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytas turizmo mokestis, kuris priskaičiuojamas papildomai, remiantis Palangos miesto savivaldybės tarybos patvirtintais tarifais ir tvarka (su kuriais galima susipažinti www.palanga.lt).

3.7. Pardavėjas turi teisę be išankstinio pranešimo keisti paslaugų kainas.

3.8. Tam, kad Pirkėjo užsakymas ir (ar) rezervacija būtų galiojanti, Pirkėjas privalo sumokėti nurodytą kainą užsakymo pateikimo ir (ar) rezervacijos atlikimo metu. Pirkėjas gali atlikti apmokėjimą vienu iš šių būdų:

3.8.1. naudojantis Swedbank, SEB, Luminor, Nordea, Medicinos, Revoliut, Citadele ir Šiaulių bankas elektroninės bankininkystės paslaugomis;

3.8.2. naudojantis kredito kortele (Visa, Mastercard).

3.9. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis MakeCommerce.lt mokėjimų platforma.

3.10. Pasirinkęs Taisyklių 3.8.1 ar 3.8.2. punktuose nurodytą apmokėjimo galimybę, Pirkėjas nukreipiamas į interneto svetainę, kur gali atlikti pinigų apmokėjimą pasinaudodamas MakeCommerce.lt mokėjimų platforma. Mokėjimų platformai priėmus įmoką, Pirkėjui automatiškai pranešama el. laišku, patvirtinančiu apmokėjimą ir rezervavimą. El. laiške bus nurodyti Pirkėjo duomenys, viešbučio pavadinimas, bendra nakvynės kaina, sumokėta suma, kitos paslaugų teikimo sąlygos. Rezervavimą patvirtinantį el. laišką reikia pateikti Pardavėjui, atvykus į viešbutį.

3.11. Negavus apmokėjimo iš Pirkėjo per numatytą terminą, užsakymas ir (ar) rezervacija automatiškai anuliuojamas.

3.12. Prieš atlikdamas mokėjimą, Pirkėjas patvirtina, kad susipažino su šiomis Taisyklėmis, uždėdamas varnelę užsakymo lange ties „Taip, aš perskaičiau ir sutinku Pirkimo taisyklėmis ir Privatumo politika“. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti rezervaciją, jeigu jis nėra susipažinęs su šiomis taisyklėmis ir to nepatvirtina.

3.13. Sąskaitą-faktūrą Pardavėjas išrašo ir Pirkėjui pateikia Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu  po paslaugų atlikimo per 3 darbo dienas. Pirkėjui pageidaujant gali būti išrašyta sąskaita faktūra ne jo vardu, o įmonei ar kitai įstaigai.

 

  1. Dovanų kupono pirkimo sąlygos ir tvarka

4.1. Dovanų kuponas(-ai) patvirtina dovanų kupono(-ų) turėtojo teisę naudotis paslaugomis už dovanų kupone(-uose) nurodytą sumą.

4.2. Dovanų kupono(-ų) turėtojai gali naudotis tik Pardavėjo paslaugomis. Norint pasinaudoti dovanų kuponu(-ais), būtina išankstinė registracija telefonu +370 656 86 939 arba el. paštu info@pusupaunksneje.lt.

4.3. Dovanų kuponas(-ai) galioja viešbutyje „Pušų paunksnėje“. Su dovanų kuponu(-ais) galima atsiskaityti už restorano ir viešbučio „Pušų paunksnėje“ paslaugas. Su dovanų kuponu(-ais) negalima atsiskaityti už masažus ir grožio paslaugas.

4.4. Pageidaujamų paslaugų kainai viršijus dovanų kupono(-ų) vertę, susidariusį skirtumą galima sumokėti grynaisiais pinigais arba kortele viešbučio registratūroje.

4.5. Dovanų kuponas(-ai) nėra keičiamas(-mi) į pinigus  ir už įsigytą(-us) dovanų kuponą(-us) pinigai negrąžinami, taip pat nekeičiami pamesti ar kitaip prarasti dovanų kuponai į naujus.

4.6. Dovanų kuponas(-ai) galioja 12 (dvylika) mėnesių nuo įsigijimo datos, jeigu nenurodyta kitaip.

4.7. Jeigu dovanų kuponas(-ai) nebuvo panaudotas(-ti) jo (jų) galiojimo laikotarpiu, jo galiojimo terminas pasibaigia ir už jo kainą sumokėti pinigai nėra grąžinami. Dovanų kuponu(-ais) negalima įsigyti kito dovanų kupono(-ų).

4.8. Dovanų kupono(-ų) turėtojui įsigijus paslaugų už mažesnę sumą, nei nurodyta dovanų kupone(-uose), likusi suma dovanų kupono(-ų) turėtojui negrąžinama.

4.9. Parduodant dovanų kuponą(-us), sąskaita-faktūra neišrašoma. Sąskaitos faktūros už dovanų kuponą(-us) yra išrašomos tik po dovanų kupono(-ų) panaudojimo.

4.10. Dovanų kuponas(-ai) turi būti išnaudotas(-oti) per vieną apsilankymą, t. y. vienu dovanų kuponu galima atsiskaityti tik už vieno vizito paslaugas.

4.11. Už dovanų kuponą(-us) galima atsiskaityti bankiniu pavedimu per elektroninę bankininkystę.

4.12. Nuo dovanų kupono(-ų) įsigijimo momento dovanų kupono(-ų) turėtojas yra pats asmeniškai atsakingas už dovanų kupono(-ų) saugumą. Dovanų kupono(-ų) turėtojas užtikrina, kad dovanų kupono(-ų) identifikaciniai duomenys (dovanų kupono(-ų) numeriai, grafiniai kodai ir pan.) netaps žinomi tretiesiems asmenims (kurie, pasinaudoję svetimo dovanų kupono(-ų) identifikaciniais numeriais, galėtų suklastoti dovanų kuponą(-us), juo pasinaudoti ir/ar kitaip pakenkti dovanų kupono(-ų) turėtojo interesams). Dovanų kupono(-ų) turėtojas, sužinojęs, kad jo dovanų kupono(-ų) identifikaciniai duomenys gali būti žinomi tretiesiems asmenims, privalo nedelsiant pasinaudoti šiais dovanų kuponais atsiskaitymui arba atlikti dovanų kupono(-ų) pakeitimą, arba kreiptis į teisėsaugos institucijas. Nuo dovanų kupono(-ų) pardavimo/pateikimo dovanų kupono(-ų) turėtojui (Pirkėjui), Pardavėjas už dovanų kupono(-ų) saugumą nebeatsako.

4.13. Pirkėjas, įsigydamas dovanų kuponą(-us), sutinka su šiomis dovanų kupono naudojimo sąlygomis ir taisyklėmis. Pirkėjas, įsigijęs dovanų kuponą(-us) ir vėliau perleisdamas tą dovanų kuponą(-us) kitam asmeniui, įsipareigoja informuoti tą kitą asmenį (būsimąjį dovanų kupono(-ų) turėtoją) apie šias dovanų kupono(-ų) platinimo sąlygas ir taisykles.

 

  1. Sutarties atsisakymas (rezervacijos atšaukimas)

5.1. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnį vartotojas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta šio kodekso 6.22811 straipsnyje, išlaidų, per keturiolika dienų atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis. Vartotojo teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties netaikoma šioms sutartims: 12) sutartims dėl apgyvendinimo, …, viešojo maitinimo ar laisvalaikio paslaugų, jeigu sutartyje nustatyta konkreti paslaugų teikimo data ar laikotarpis.

5.2. Pardavėjas atkreipia dėmesį, kad atšaukimo ir išankstinio apmokėjimo sąlygos skiriasi priklausomai nuo Pirkėjo pasirinkto išankstinio apmokėjimo tipo. Informacija apie Pirkėjui taikomas atšaukimo sąlygas pateikiama prieš pateikiant užsakymą ir (ar) atliekant rezervaciją.

5.3. Pirkėjas, pasirinkęs „Daily rate“ rezervacijos sąlygas, privalo sumokėti pirmos nakvynės kainą likus 7 (septynioms) dienoms iki atvykimo į viešbutį „Pušų paunksnėje“ (imtinai). Tokiu atveju Pirkėjas turi teisę atšaukti nemokamai rezervaciją ne vėliau kaip likus 7 (septynioms) dienoms iki atvykimo į viešbutį „Pušų paunksnėje“ (imtinai). Šiuo atveju, jeigu Pirkėjas pageidauja atšaukti savo rezervaciją likus mažiau negu 7 (septynioms) dienoms iki paslaugų teikimo pradžios arba neatvyksta į viešbutį „Pušų paunksnėje“ Pirkėjui nėra grąžinamas jo atliktas mokėjimas už pirmą nakvynę (pinigai negrąžinami), kuris yra laikomas minimaliais Pardavėjo nuostoliais.

5.4. Pirkėjas, pasirinkęs „Deposit rate“ rezervacijos sąlygas, privalo sumokėti pirmos nakvynės kainą užsakymo (rezervacijos) atlikimo dieną. Tokiu atveju jeigu Pirkėjas pageidauja atšaukti savo rezervaciją arba neatvyksta į viešbutį „Pušų paunksnėje“ Pirkėjui nėra grąžinamas jo atliktas mokėjimas už pirmą nakvynę (pinigai negrąžinami), kuris yra laikomas minimaliais Pardavėjo nuostoliais.

5.5. Pirkėjas, pasirinkęs „Non-refundable“ rezervacijos sąlygas, privalo sumokėti visą užsakymo kainą užsakymo (rezervacijos) atlikimo dieną. Tokiu atveju jeigu Pirkėjas pageidauja atšaukti savo rezervaciją arba neatvyksta į viešbutį „Pušų paunksnėje“ Pirkėjui nėra grąžinamas jo atliktas mokėjimas (pinigai negrąžinami), kuris yra laikomas minimaliais Pardavėjo nuostoliais.

5.6. Jeigu Pardavėjas po Pirkėjo apmokėjimo už įsigytas paslaugas, negali suteikti paslaugų, nesant Pirkėjo kaltės, tai Pardavėjas turi grąžinti Pirkėjui visą jo sumokėtą sumą už paslaugas.

5.7. Dėl įsigytų paslaugų keitimo ar atšaukimo, rezervacijų keitimo (atšaukimo), Pirkėjas gali kreiptis į Pardavėją, atvykdamas į Pardavėjo buveinę, telefonu +370 656 86 939 arba elektroniniu paštu info@pusupaunksneje.lt. Šiuo atveju Pardavėjas turi teisę reikalauti, kad Pirkėjas pateiktų paslaugų įsigijimo dokumentus.

 

  1. Apsikeitimas informacija

6.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu ar telefonu.

6.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia ir kitaip kontaktuoja el. paštu (info@pusupaunksneje.lt) ar telefonu (+370 656 86 939).

 

  1. Viešbučio vidaus tvarkos taisyklės

7.1. Į viešbutį „Pušų paunksnėje“ atvykęs svečias privalo pateikti galiojantį asmens dokumentą.

7.2. Svečiui, atvykus į viešbutį „Pušų paunksnėje“ jam yra pateikiama svečio kortelė, kurią būtina užpildyti galiojančio asmens dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) duomenimis.

7.3.  Svečių atvykimas į viešbutį „Pušų paunksnėje“ nuo 14:00 val., išvykimas iki 12:00val.

7.4. Viešbučio „Pušų paunksnėje“ administratorius, registruodamas atvykusį svečią, naudojasi jo pateikto dokumento duomenimis, o pabaigęs registraciją, grąžina asmens dokumentą svečiui.

7.5. Viešbučio „Pušų paunksnėje“ svečiui pageidaujant, esant galimybėms, už papildomą mokestį yra suteikiama papildoma vieta.

7.6. Mokestis už apgyvendinimą mokamas pagal nustatytas kainas to laikotarpio kainininke (EUR). Atsiskaityti galima grynaisiais arba banko kreditinėmis kortelėmis.

7.7. Viešbučio „Pušų paunksnėje“ svečiai, gyvenantys viešbutyje trumpiau nei visą parą (24 val.), moka visos paros kainą nepriklausomai nuo atsiskaitymo ar išvykimo valandos.

7.8. Viešbučio „Pušų paunksnėje“ svečiui pageidaujant ir esant galimybei, yra suteikiamas vėlyvas išvykimas (viešnagė viešbutyje pratęsiama iki 18 val.) už pusę paros mokestį.

7.9.Išankstinės rezervacijos yra patvirtinamos iš anksto sumokėjus rezervacijos mokestį.

7.10. Svečiui, sumokėjusiam už viešbučio teikiamas paslaugas, tačiau nusprendusiam jomis nesinaudoti, pinigai negrąžinami. Išvykus iš viešbučio anksčiau negu buvo numatyta rezervacijoje, t. y. neišbuvus viso laiko, pinigai už neišbūtą laiką svečiui negrąžinami. Svečiui neatvykus yra imamas mokestis už viešbučio „Pušų paunksnėje“ numerio faktinę prastovą.

7.11. Viešbutis „Pušų paunksnėje“ dirba kasdien 24 valandas per parą.

7.12. Svečiai atvykdami su  gyvūnais (iki 10 kg. kūno svorio) turi įspėti administraciją iš anksto. Už gyvūnų apgyvendinimą yra imamas papildomas mokestis – 20 Eur/para.

7.13. Viešbutis „Pušų paunksnėje“ pasilieka teisę neįsileisti nepageidaujamų asmenų, remiantis viešbučio vidaus tvarkos taisyklėmis bei kitais lokaliais ar LR galiojančiais norminiais aktais.

7.14. Dingus viešbučio inventoriui arba jį sugadinus, kaltininkai atlygina žalą koeficientu 1:2. Jei dėl padarytos žalos negalima apgyvendinti svečių, mokama pilna numerio kaina žalos pašalinimo laikotarpiu.

7.15.Visišką atsakomybę už viešbutyje „Pušų paunksnėje“ gyvenančių vaikų iki 18 metų ir neįgalių asmenų sveikatą, saugumą, tinkamą elgesį, šių taisyklių laikymąsi prisiima tėvai (globėjai) arba lydintys pilnamečiai asmenys.

7.16. Už visas paslaugas ir prekes, kurias viešbučio „Pušų paunksnėje“ svečiai įsigijo ar jomis naudojosi, tačiau dėl tam tikrų priežasčių išvyko neatsiskaitę, svečiai įsipareigoja net po išvykimo pilnai atsiskaityti už įsigytas prekes ir/ar paslaugas.

7.17. Svečiai vertingus daiktus privalo laikyti viešbučio kambariuose esančiuose seifuose. Viešbutis „Pušų paunksnėje“ neatsako už daiktus, paliktus kambaryje.

7.18. Viešbučio „Pušų paunksnėje“ teritorijoje ir patalpose filmuoti ir fotografuoti, gerbiant svečių privatumą, viešu ar komerciniu tikslu, galima tik gavus raštišką administracijos sutikimą.

7.19. Viešbutyje „Pušų paunksnėje“ draudžiama:

7.19.1. Stumdyti baldus (be administracijos pritarimo).

7.19.2. Laikyti viešbučio numeriuose ir erdvėse lengvai užsidegančias medžiagas.

7.19.3. Gadinti viešbučio inventorių.

7.19.4. Viešbučio kambaryje apgyvendinti daugiau asmenų nei viešbučio administratoriui yra nurodoma.

7.19.5. Sugedus viešbučio inventoriui nepranešti apie tai administracijai.

7.19.6. Palikti įjungtus elektros prietaisus.

7.19.7. Naudotis elektriniais prietaisais, išskyrus tuos atvejus, kai tie prietaisai yra paimti iš administracijos ir iš anksto administracija yra įspėta apie tokių prietaisų naudojimą. (Nedraudžiama naudoti įvairius pakrovėjus: kompiuterių, telefonų, skutimosi mašinėles, plaukų džiovintuvus).

7.19.8. Laikyti numeriuose gyvūnus ir paukščius nepranešus iš anksto administracijai.

7.19.9. Laikyti agresyvius gyvūnus, galinčius pakenkti kitiems viešbučio svečiams, turtui ar inventoriui.

7.19.10. Trukdyti kitiems viešbučio svečiams mėgautis poilsiu.

7.19.11. Viešbutyje ir (ar) viešbučio teritorijoje svečiui(-iams) nuo 22:00 iki 7:00 valandos draudžiama triukšmauti (t. y. garsiai leisti muziką, garsiai dainuoti, groti muzikos instrumentais, šaukti, švilpti bei kitaip neleistinai elgtis). Jeigu svečias(-iai) nesilaiko šio draudimo ir taip trikdo viešąją rimtį bei trukdo kitiems viešbutyje gyvenantiems ir (ar) dirbantiems asmenims, jam (jiems)  yra kviečiamo Policija.

7.19.12. Rūkyti numeriuose ir viešbučio terasose yra griežtai draudžiama. Bauda – 100 Eurų. Jūsų saugumui visuose kambariuose yra įrengtos įspėjančios dūmų ir gaisro signalizacijos.

7.19.13. Draudžiama palikti mažamečius vaikus be priežiūros numeriuose, o tėvai ar nepilnamečių vaikų globėjai (prižiūrintys asmenys) privalo užtikrinti vaikų saugumą viešbutyje.

7.19.14. Atsivesti pašalinių asmenų į viešbučio numerį neinformavus viešbučio administratoriaus.

7.19.15. Draudžiama įsinešti į viešbučio teritoriją pavojingus gyvybei įrankius, ginklus ar kitas priemones.

7.19.16. Įsinešti, naudoti, saugoti ir vartoti bet kokias narkotines ar kitokias psichotropines medžiagas. Visais tokiais atvejais viešbučio administracija kviečia policiją.

7.19.17. Draudžiama savavališkai neštis indus iš restorano į viešbučio kambarius. Išskyrus atvejus, kai suteikiama maitinimo viešbučio kambaryje paslauga.

7.19.18. Nesilaikyti viešbučio vidaus bendrųjų taisyklių ir visų LR teisės aktų, kuriais apibrėžiamas asmenų saugumas bei bet kokių kitų potencialių grėsmių užkardymas.

7.20. Viešbutyje „Pušų paunksnėje“ gyvenantys svečiai privalo:

7.20.1. Laikytis viešbučio bendrųjų naudojimosi taisyklių.

7.20.2. Susimokėti  už visas suteiktas paslaugas.

7.20.3. Išvykstant iš viešbučio paduoti durų kortelę viešbučio administratoriui, jei toks buvo suteiktas ir įsitikinti, kad už visas paslaugas yra sumokėta, perduoti užimamą kambarį.

7.20.4. Griežtai laikytis gaisrinės saugos taisyklių.

7.20.5. Išeinant iš kambario įsitikinti, kad visi elektros prietaisai yra tinkamai išjungti: šviesos, televizorius ir kt.

7.20.6. Nepamiršti patikrinti, kad visi karšto ir šalto vandens čiaupai būtų sandariai užsukti.

7.20.7. Išeinant įsitikinti, kad numeris yra saugiai užrakintas ir pašalinis asmuo negali į jį įeiti.

7.20.8. Jeigu yra kažkoks gedimas viešbučio svečio kambaryje būtina pranešti viešbučio administratoriui.

7.20.9. Viešbučio numerio atrakinimo kortelė gali būti išduodamas tik viešbučio svečiui pateikus asmens tapatybę įrodantį dokumentą. Pametus ar sugadinus numerio raktą bauda – 15 Eurų.

7.20.10.Svečiui, iki 14 val. neatlaisvinus kambario ir neturint galimybės su juo susisiekti, arba kai Svečias piktybiškai neatsiskaito už suteiktas paslaugas ir neatlaisvina kambario administracijos prašymu – administracija pasilieka teisę kambaryje esančius daiktus perkelti į viešbutyje saugomas patalpas.

7.20.11. Viešbučio administracijoje, dviejų kompetentingų darbuotojų komitetas pasitaręs turi teisę vienašališkai priimti sprendimą iškelti viešbučio svečią(-ius) nepranešus iš anksto. Tokie veiksmai yra atliekami tik siekiant užtikrinti visų viešbučio svečių saugumą ir ramų poilsį.

7.20.12.Ekstremaliu atveju viešbučio svečiai privalo pirmiausia kreiptis į registratūrą tel.: +370 656 86 939.

7.21. Viešbučio „Pušų paunksnėje“ svečių aptarnavimas ir patalpų priežiūra:

7.21.1. Pusryčiai viešbučio restorane pateikiami  nuo 9:00 iki 11:00.

7.21.2. Viešbučio kambarių tarnyba dirba nuo 8:00 iki 17:00 val.

7.21.3. Viešbučio patalpos, įrengimai, baldai ir patalynė turi būti švarūs ir tvarkingi.

7.21.4. Viešbučio personalas, netrukdydamas viešbučio svečių poilsio, gali atlikti smulkų patalpų bei inventoriaus remontą.

7.21.5. Kambario temperatūra šildymo sezono metu turi būti ne žemesnė kaip +18°C.

7.21.6. Viešbučio administracija saugumui užtikrinti turi teisę įeiti į viešbučio svečių gyvenamus numerius.

7.21.7. Viešbučio administracija, radusi paliktus daiktus, esant galimybei, iškart grąžina savininkams. Jei savininkas nesurandamas, pamiršti daiktai, praėjus 6 mėnesiams, realizuojami nustatyta tvarka.

7.21.8. Viešbutis neatsako už nesaugiai paliktas ir prarastas vertybes ir/ar padarytą joms žalą kambaryje, kitose viešbučio patalpose.

7.21.9. Viešbučio svečiams elgiantis neteisėtai, nusikalstamai (nesilaikant LR įstatymų), administracija visada kreipiasi į kompetentingas institucijas. LR įstatymų numatyta tvarka visi ginčai yra nagrinėjami Lietuvos teismuose.

7.21.10. Svečių saugumui viešbučio „Pušų paunksnėje“ viešo naudojimo erdvėse įrengtos vaizdo stebėjimo kameros.

7.22. Viešbučio administracija visada laukia svečių pageidavimų ir pasiūlymų, kad galėtų gerinti teikiamų paslaugų kokybę. Viešbučio svečių pasiūlymai ir nusiskundimai yra apsvarstomi administracijos ir vadovų susirinkimų metu nustatytais terminais.

 

  1. Baigiamosios nuostatos

8.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

8.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

8.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

8.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8.5. Kiekvienas vartotojas turi galimybę spręsti su Pardavėju iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia vartotojas raštu turi kreiptis į Pardavėją bei per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo, Pardavėjui neatsakius į vartotojo pretenziją, arba nepatenkinus vartotojo pretenzijos, vartotojas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t. y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), arba į jos teritorinius padalinius apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/ods/).